Millimeter Aarbecht

Millimeter Aarbecht:  „Pose Gabillon“Hei ginn d’Alentouren op ganz enkem Raum gemaach, de Wee fir dohinner féiert iwwert eng schmuel Trap erop an de Gaart. Mam Kran ginn d’Gabillionen erop transportéiert an éischt dann kennen se positionéiert ginn. Keng einfach Aarbecht, mee d’Resultat wäert sech lounen.

Pose et transport de Gabillion
Pose et transport de Gabillion
Millimeter Aarbecht
Comments

No comments found.